รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (2554-2564)"